Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS)

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS) to usługa zapewniająca elektroniczny pobór opłat w ramach obszaru Unii Europejskiej.

 

Usługa EETS to usługa umożliwiająca pobór opłaty od pojazdów, na wszystkich obszarach EETS, przy użyciu jednego urządzenia pokładowego, jednego konta użytkownika  i jednej umowy. Dzięki usłudze EETS zostanie uproszczony pobór opłat na drogach krajów Unii Europejskiej, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, w tym również w Polsce. Usługa ma charakter fakultatywny i uzupełniający do opłaty elektronicznej pobieranej na drogach zarządzanych przez GDDKiA.

Warunki wdrożenia usługi EETS określone zostały w przepisach Dyrektywy 2004/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie oraz Decyzji 2009/750/WE Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (Decyzja EETS).

 

Obecnie projekt nowelizacji wdrażającej do polskiego prawa przepisy wynikające z Decyzji EETS jest przedmiotem prac Sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-104-15

 

W ramach świadczenia usługi EETS – dostawca dostarczy użytkownikowi urządzenie pokładowe do pobierania opłat (instalowane w pojeździe), służące do przekazywania danych o opłatach naliczanych za przejazdy. Urządzenie ma spełniać określone wymogi techniczne, powinno być interoperacyjne i zdolne do komunikowania się między systemami elektronicznego pobierania opłat używanymi przez różne podmioty. Musi być kompatybilne z każdą z technologii wskazanych w dyrektywie 2004/52/WE, niezależnie od tego jaka wykorzystywana jest w danym kraju UE (tj. DSRC, system satelitarny, GSM).

 

Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi GDDKiA jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia usługi EETS, będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.

 

Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie na terytorium Polski są to drogi zarządzane wyłącznie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Według Decyzji EETS, każdy podmiot pobierający opłaty zobowiązany jest opracować i opublikować informację o obszarze EETS, określając ogólne warunki dostępu do obszaru poboru opłat dla dostawców EETS. Zgodnie z treścią art. 5 ust.2 oraz Załącznika 1 do Decyzji EETS: Informacja o obszarze EETS

 

zwrot VAT

zwrot akcyzy

 

Quick Contact

Transtax Sp. z o.o

ul. Jaktorowska 4 lokal 6, 01-202 Warszawa Tel./fax: 048 222 58 14 87 Email: sekretariat@transtax.eu