Licencja transportowa

Czym jest licencja transportowa?

Licencja transportowa to dokument potwierdzający fakt, że dana firma może legalnie przewozić osoby lub towary. Dotyczy to tylko i wyłącznie działalności zarobkowej. Jest to nic innego, jak pozwolenie na wykonywanie transportu zgodnie z prawem. Istotą takiego dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach zarówno innym kierowcom, jak i osobom, które korzystają z usług firm transportowych. Obowiązek posiadania licencji transportowej, czyli pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, wynika z ustawy o transporcie drogowym z dnia 15 sierpnia 2013 roku.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że licencja transportowa jest dokumentem, który posiadać powinien każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą zarabiającą na transporcie towarów lub osób. Innymi słowy – każdy przedsiębiorca, który świadczy usługi transportowe musi być w posiadaniu takiej licencji. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj pojazdu, który jest wykorzystywany w transporcie – zarówno kierowca ciężarówki czy Licencja transport międzynarodowyTIRa powinien posiadać taki dokument. Licencja transportowa nie jest wymagana jedynie w sytuacji, gdy firma przewozowa nie zarabia na swoich usługach. Co to oznacza w praktyce? Przykładem takiej działalności może być chociażby przewożenie pracowników z innych miejscowości do oddalonych zakładów pracy.

Kto może uzyskać licencję transportową?

Licencja transportowa jest niezbędnym dokumentem w przypadku przedsiębiorcy zarabiającym na przewozie osób lub towarów. Co jednak ważne, nie każdy przedsiębiorca może takie pozwolenie otrzymać. Aby zdobyć licencję transportową, muszą zostać spełnione pewne ściśle określone warunki, które reguluje między innymi ustawa o transporcie drogowym. O jakich warunkach mowa?

 • przynajmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,
 • przedsiębiorca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa skarbowe czy chociażby związane z wykonywanym zawodem,
 • osoba ta nie ma zakazu wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
 • przedsiębiorca ubiegająca się o licencję musi mieć oświadczenie o dobrej reputacji,
 • musi on posiadać zdolność finansową – zabezpieczenie na równowartość 9 tysięcy euro na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu i 5 tysięcy euro na każdy kolejny.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania licencji transportowej?

 Wnioskując o wydanie licencji transportowej, przedsiębiorca musi przedstawić szereg niezbędnych zaświadczeń. Podczas składania wniosku konieczne będą takie dokumenty jak:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/CEIDG,
 • zaświadczenie o nadaniu NIP oraz REGON,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,
 • potwierdzenie wymaganej zdolności finansowej,
 • kopie dokumentów pojazdów, których licencja transportowa będzie dotyczyła,
 • zaświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • dowód wniesienia opłat za wydanie licencji.

Użyczenie licencji transportowej – czy to jest możliwe?

Licencja transportowa przypisana jest do konkretnego przedsiębiorstwa, a na temat jej użyczenia krąży już wiele mitów. Jak wiemy, otrzymanie licencji transportowej poprzedzone jest wieloma procedurami. Licencja transportowa wydawana jest indywidualnie, a podyktowane jest to koniecznością spełnienia ściśle określonych wymogów. W związku z tym, w świetle prawa, nie jest możliwe legalne udostępnienie licencji transportowej innym osobom. Co więcej, nie można także przenosić uprawnień wynikających z konkretnej licencji na inne podmioty. Fakt ten regulowany jest ustawą o transporcie drogowym, w której czytamy, że: “Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią”.

Jedyną dopuszczalną opcją jest przeniesienie uprawnień licencyjnych w drodze połączenia, podziału czy przekształcenia, a także nabycia przedsiębiorstwa. Uprawnienia, jakie daje licencja transportowa, mogą być także przeniesione na spadkobiercę w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Jednak i w takiej sytuacji, przedsiębiorca, na którego przechodzi licencja transportowa, musi spełniać określone wymogi. W tym miejscu warto wspomnieć także o obowiązku, jaki spoczywa na kierowcy zajmującym się przewozem osób czy towarów. O jakim obowiązku mowa? Każdy kierowca, musi posiadać przy sobie ważne dokumenty związane z działalnością transportową firmy.

Wobec powyższego, każdy kto zdecyduje się na użyczenie licencji transportowej osobom trzecim, zrobi to niezgodnie z prawem. Taka niesubordynacja może skutkować wszczęciem postępowania, a w efekcie nawet cofnięciem licencji przewoźnikowi, który ją użyczył.

Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy?

W przypadku licencji transportowej, istotny jest także zasięg samego transportu. Przedsiębiorca, który planuje rozszerzenie swojej działalności w zakresie transportu drogowego na inne kraje, jest zobligowany do uzyskania licencji wspólnotowej na transport międzynarodowy. Ubiegając się o międzynarodową licencję warto wiedzieć, że każdy pojazd, który będzie wykorzystywany w transporcie na arenie międzynarodowej, musi zostać zgłoszony do licencji wspólnotowej. W przeciwnym razie, pojazd taki nie będzie mógł wykonywać międzynarodowych zleceń.

Licencja transportowa międzynarodowa wydawana jest na okres 5 lub 10 lat. Podobnie jak w przypadku wyrobienia licencji na kraj, wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów takich jak: oświadczenie potwierdzające posiadanie stałej siedziby w jednym z państw członkowskich, zaświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające zdolność finansową czy certyfikat kompetencji zawodowych. Co jednak istotne, ubiegając się o licencję transportową międzynarodową, wniosek należy złożyć nie w lokalnym Zarządzie Dróg i Transportu, jak miało to miejsce w przypadku licencji na kraj, a w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Cofnięcie licencji transportowej – kiedy jest to możliwe?

Droga do uzyskania licencji transportowej może wydawać się nieco skomplikowana. Jesteśmy tutaj po to, by Państwu w tym pomóc. Ubiegając się o takie pozwolenie warto jednak mieć świadomość tego, że w określonych sytuacjach, licencja transportowa może zostać cofnięta. Kiedy będzie miało to miejsce? Cofnięcie licencji transportowej stanie się faktem wówczas, gdy jej posiadacz nie dotrzyma warunków umowy, bezprawnie odstąpi licencję osobie trzeciej czy wtedy, gdy będzie zalegał z uregulowaniem zobowiązań celnych lub podatkowych. Otrzymanie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie działalności objętej licencją, to kolejny powód jej cofnięcia. Co więcej – licencja transportowa zostanie odebrana przedsiębiorcy także wtedy, gdy przez okres co najmniej 6 miesięcy nie wykona on żadnego transportu drogowego.

 

Quick Contact

Transtax Sp. z o.o

ul. Jaktorowska 4 lokal 6, 01-202 Warszawa Tel./fax: 048 222 58 14 87 Email: sekretariat@transtax.eu