Do wspierania realizacji korytarzy sieci bazowej wyznaczeni zostali, przez Komisję Europejską w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi i po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski i Radę UE, Koordynatorzy europejscy. Koordynatorzy działają w imieniu i na rzecz Komisji Europejskiej.

Zadania Koordynatorów zgodnie z art. 45 rozporządzenia PE i Rady UE nr 1315/2013:

  • wspieranie skoordynowane wdrażanie danego korytarza sieci bazowej, w szczególności terminową realizację planu prac dla tego korytarza sieci bazowej;
  • sporządzanie wraz z państwami członkowskimi planu prac dotyczących korytarza i monitorowanie jego realizacji;
  • zasięganie opinii forum ds. korytarza w kwestii tego planu i jego realizacji;
  • zgłaszanie państwom członkowskim, Komisji i, w razie potrzeby, wszystkim innym podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w rozwój korytarza sieci bazowej wszelkich napotkanych trudności, w szczególności w przypadku gdy następuje spowolnienie rozwoju korytarza, w celu udzielenia pomocy przy znalezieniu odpowiedniego rozwiązania;
  • sporządzanie corocznego sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Komisji i zainteresowanych państw członkowskich na temat postępów we wdrażaniu korytarza sieci bazowej;
  • analiza zapotrzebowania na usługi transportowe, możliwości zapewnienia funduszy i finansowania dla inwestycji oraz działań, które należy podjąć, i warunki, które należy spełnić, aby ułatwić dostęp do takich funduszy lub finansowania, a także przedstawia odpowiednie zalecenia.

Koordynatorzy europejscy korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę:

  • Koordynator Korytarza Bałtyk – Adriatyk: Anne E. Jensen (DK)
  • Koordynator Korytarza Morze Północne – Bałtyk: Catherine Trautmann (FR)