Plany prac dla poszczególnych korytarzy opracowują, zgodnie z art. 47 rozporządzenia 1315/2013 koordynatorzy europejscy. Zawiera on:

  1. Opis charakterystyki i celów korytarza sieci bazowej w oparciu o cele i priorytety określone w art. 4 i 10 powyższego rozporządzenia.
  2. Informacje o odcinkach transgranicznych  i analizę:
  • wdrożenia interoperacyjnych systemów zarządzania ruchem;
  • planu usunięcia fizycznych, technicznych, operacyjnych i administracyjnych barier w obrębie poszczególnych rodzajów transportu i pomiędzy nimi oraz poprawy efektywności przewozów i usług multimodalnych;
  • w stosownych przypadkach – środków mających poprawić administracyjne i techniczne zdolności do opracowywania, planowania, projektowania, zamawiania, wdrażania i monitorowania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
  • możliwego wpływu zmiany klimatu na infrastrukturę oraz, w stosownych przypadkach, proponowane środki zwiększania odporności na zmiany klimatu;
  • środków, jakie należy podjąć w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, hałasu oraz – w stosownych przypadkach – innego niekorzystnego oddziaływania na środowisko.
  1. Szczegółowe informacje o przebiegu konsultacji społecznych, które wspierają opracowywanie planu prac i jego realizację.
  2. Analizę niezbędnych inwestycji.

Do planów prac załączone są listy inwestycji oraz szczegółowe analizy (tzw. studium korytarza). Plan prac, po jego zatwierdzeniu przez zainteresowane państwa członkowskie, jest przekazywany do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

30 czerwca 2015 r. Rada Ministrów zatwierdziła plany prac dla dwóch korytarzy sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) przebiegających przez Polskę: korytarza Bałtyk-Adriatyk oraz korytarza Morze Północne-Bałtyk.